Kategorie
Uncategorized

Pozwolenie zintegrowane – kto wydaje i kiedy jest wymagane?

Przedsiębiorstwa, które w wyniku swojej działalności zanieczyszczają środowisko, muszą dostosować się do aktualnych przepisów prawnych. Jednym z nich, wymienionym w Prawie Ochrony Środowiska jest obowiązek uzyskania pozwolenia. W zależności od prowadzonej działalności może to być pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, na wytwarzanie odpadów lub zezwolenie na ich przetwarzanie. Odrębnym dokumentem jest pozwolenie wodnoprawne, określające zakres korzystania z wód.

Pozwolenie wydawane w szczególnych przypadkach, łączące wszystkie inne pozwolenia dotyczące jednej instalacji to pozwolenie zintegrowane. Kiedy wymagane jest jego uzyskanie i kto je wydaje?

Kiedy potrzebne jest pozwolenie zintegrowane?

Pozwolenie zintegrowane wydawane jest na wniosek przedsiębiorstwa, które posiada instalację wymienioną w rozporządzeniu Ministra Środowiska. Rozporządzenie definiuje rodzaje systemów, które mogą powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Przykładami procesów prowadzonych w takich instalacjach są:

  • wytwarzanie energii i paliw,
  • produkcja oraz obróbka metali (głównie procesy hutnicze i odlewnicze, ale również np. działalność dużych galwanizerni),
  • procesy zachodzące w przemysłach mineralnym i chemicznym,
  • odzysk, unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, działalność spalarni i niektórych składowisk odpadów.

W przypadku eksploatacji instalacji przedsiębiorca musi składać wnioski na każdą emisję z osobna: wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery, wytwarzanie odpadów, pobór wód lub zrzut ścieków itp. W sytuacji, kiedy pozwolenie zintegrowane obejmuje realizowany proces, składa się jeden wniosek na wszystkie aspekty dotyczące zanieczyszczenia środowiska

Pozwolenie zintegrowane – kiedy Marszałek, a kiedy Starosta wydają ten dokument?

Co do zasady, przedsiębiorstwa występują o pozwolenie zintegrowane, kiedy instalacja znajduje się na liście systemów mogących spowodować znaczne zanieczyszczenie środowiska. Dla tych procesów kompetentnym organem do wydania pozwolenia jest Marszałek Województwa. Istnieją jednak wyjątki:

  • dla instalacji na terenach określonych przez Ministra Obrony Narodowej jako zamknięte. Wtedy wniosek składa się do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska;
  • dla instalacji, które nie są wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska, lecz, na przykład na skutek zmian w instalacji lub zmian w przepisach prawnych mogą powodować znaczące zagrożenie dla środowiska. W takiej sytuacji właściwymi organami przyjmującymi wniosek są Starosta lub Prezydent Miasta na prawach powiatu.

Powyższe odstępstwa są stosowane sporadycznie, jednak każdorazowo należy upewnić się, składając wniosek, kiedy pozwolenie zintegrowane podlega kompetencjom Marszałka, a w którym przypadku Starosty.

Jak napisać wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego?

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego jest obszernym opracowaniem, wymagającym fachowej wiedzy, a niekiedy również oprogramowania i sprzętu laboratoryjnego do prowadzenia pomiarów czy obliczeń. Dlatego nie może go przygotować każdy. Przykładowo, na https://ekolog.pl/ opisano, w jaki sposób przeprowadza się opracowanie wniosku. Są to między innymi: wykonanie pomiarów w miejscu przyszłej instalacji lub uwzględnienie faktycznego ryzyka, jakie stanowi instalacja dla środowiska naturalnego. Dlatego, kiedy pozwolenie zintegrowane jest wymagane w przedsiębiorstwie, najlepiej zlecić przygotowanie wniosku kompetentnej firmie, zajmującej się tego typu opracowaniami.

Pozwolenie zintegrowane – kiedy jest wymagane? Podsumowanie

Odpowiedź na pytanie, kiedy pozwolenie zintegrowane jest wymagane, znajduje się w rozporządzeniu wymieniającym rodzaje instalacji, które mogą powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Jeżeli przynajmniej jedna z powiązanych ze sobą instalacji spełnia wymienione tam kryteria, całość zostaje objęta tym dokumentem.

Kiedy pozwolenie zintegrowane zostanie wydane, obejmuje ono wszystkie elementy środowiska, takie jak emisję do atmosfery, wytwarzanie odpadów czy korzystanie z wód. Dodatkowy atut stanowi termin obowiązywania: podczas gdy inne pozwolenia wydawane są na okres 10 lat, zintegrowane jest wydawane na czas nieoznaczony, chyba że wnioskodawca określi inny termin.