Kategorie
Uncategorized

Jak zlikwidować spółkę cywilną?

Celem założenia spółki cywilnej jest dążenie do osiągnięcia wspólnie wyznaczonego celu. Podpisywana przez wspólników umowa tworzy między nimi stosunek zobowiązaniowy. Ważna jest więc świadomość tego, że spółka cywilna nie zyskuje osobowości prawnej, a wszelkie konflikty są rozstrzygane w oparciu o Kodeks Cywilny, a nie Kodeks Spółek Handlowych. W związku z tym nie istnieje możliwość ogłoszenia upadłości. W takim razie pojawia się pytanie: jak zlikwidować spółkę cywilną?

Likwidacja spółki cywilnej – kiedy jest możliwa?

Spółka cywilna, co do zasady istnieje do momentu, w którym tworzona jest przez więcej niż jedną osobę. W przeciwnym wypadku, automatycznie musi zostać rozwiązana bądź przekształcona w jednoosobową działalność gospodarczą. Spółka cywilna może zostać zawarta również na określony czas – wtedy wygasa wraz z terminem, który wyznacza umowa.

W przypadku dążenia wspólników do rozwiązania przedterminowego, niezbędna jest zgodna wola stron. W przeciwnym razie wspólnicy muszą zwrócić się do sądu z żądaniem rozwiązania spółki. Jednym z powodów uzasadniających chęć rozwiązania spółki cywilnej jest chociażby upadłość jednego ze wspólników. 

Jak rozwiązać spółkę cywilną?

Jak zlikwidować spółkę cywilną? Jest to możliwe na trzy sposoby. Pierwszy z nich to podjęcie jednomyślnej uchwały przez wspólników, a następnie utworzenie odpowiedniego dokumentu w formie pisemnej. Spółka cywilna może także zostać rozwiązana z mocy prawa po osiągnięciu celu, który założyli wspólnicy, w przypadku braku możliwości zrealizowania tego dążenia lub gdy jeden ze wspólników jest niewypłacalny.

Każdy ze wspólników posiada możliwość wypowiedzenia swojego udziału. Obowiązuje go jednak odpowiednio określony czas wypowiedzenia. Ze skutkiem natychmiastowym wspólnicy mogą żądać likwidacji spółki cywilnej między innymi jeśli dokonywane były niezgodne z prawem transakcje lub jedna z osób będących stroną zobowiązania utraciła prawo do wykonywania zawodu. 

Rozwiązanie spółki cywilnej – czy potrzebny jest pełnomocnik?

Obsługa prawna spółek Kraków – czy faktycznie warto z niej skorzystać? Czy podczas każdej sprawy warto korzystać z usług prawnika? Zasady likwidacji spółki cywilnej określone są w Kodeksie Cywilnym. Aby skutecznie przeprowadzić proces rozwiązania, niezbędna jest więc znajomość przepisów. 

W większości przypadków sprawa o rozwiązanie spółki cywilnej wiąże się ze wszczęciem postępowania likwidacyjnego. Służy ono zamknięciu różnych dotychczasowych spraw, wykonaniu wszelkich ciążących na wspólnikach zobowiązań i pobraniu należnych wierzytelności. Na cały proces składa się kilka etapów, niezbędne jest formułowanie odpowiednich dokumentów i dostarczanie ich przed sąd. Cała sprawa kończy się w momencie wydania postanowienia stanowiącego o podziale majątku.

Skorzystanie z usług prawnika znacząco ułatwia przejście przez cały proces likwidacji spółki cywilnej. Specjalista orientujący się w bieżących przepisach może uchronić wspólników przed popełnieniem błędu, a także znacząco przyspieszyć tok sprawy.